Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na činnost agentury VČELIČKA s.r.o., se sídlem Mělnická 96, Vysoká Libeň, 277 38 Mělnické Vtelno, Česká republika, IČ 27605493, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 118377 (dále jen „zhotovitel“) a fyzických nebo právnických osob (zákazníků) objednávajících překlady nebo tlumočení (dále jen „objednatel“).

Předmětem plnění je poskytování služeb, které souvisejí s předmětem podnikání zhotovitele, tj. zejména s překladatelskou a tlumočnickou činností.

Zhotovitel i objednatel (dále jen „smluvní strany“) jsou povinni se těmito všeobecnými podmínkami řídit.

Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást písemné smlouvy o zajištění překladatelských prací (rámcové smlouvy, smlouvy na konkrétní překlad, tlumočení) uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem, byla-li taková smlouva uzavřena.

Smlouva mezi objednatelem a zhotovitelem vzniká i bez uzavření písemné smlouvy o zajištění překladatelských prací, a to na základě písemné objednávky, která byla odsouhlasena oběma zúčastněnými stranami. Písemnou objednávkou se rozumí taková objednávka, která obsahuje všechny náležitosti dle bodu I.1 a byla doručena na adresu zhotovitele osobně, elektronickou poštou (e-mailem) či prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách zhotovitele. Oficiální webové stránky zhotovitele jsou www.agenturavcelicka.cz. Taková objednávka je závazná a tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou její nedílnou součástí.

I. Objednávka

1. Náležitosti objednávky:přesná fakturační a korespondenční adresa, IČO a DIČ, kontakt na objednávající osobu, specifikace překladu nebo tlumočení, termín dodání překladu či tlumočení, účel použití překladu (zejména u textů určených k prezentaci), požadavky na úpravu textu (korektury, grafická úprava), kontaktní osoba pro terminologii (konzultace), razítko a podpis (v případě elektronické objednávky tyto údaje nejsou zasílány, zhotovitel je však oprávněn si vytištěnou objednávku s razítkem a podpisem objednatele dodatečně vyžádat). Poptávkový formulář je k dispozici na našich webových stránkách www.agenturavcelicka.cz.

2. Objednatel má právo na zpracování nezávazné cenové nabídky obsahující informace o termínu a formě dodání překladu. Zpracování takové cenové nabídky je zdarma.

3. Zhotovitel je povinen písemnou či elektronickou objednávku potvrdit. Dodatečný požadavek zhotovitele na zaslání vytištěné objednávky s razítkem a podpisem (bod I.) nemá vliv na platnost již potvrzené elektronické objednávky.

4. Zhotovitel považuje veškeré informace a dokumenty poskytnuté objednatelem v souvislosti s objednávkou za přísně důvěrné a zavazuje se, že tyto neposkytne žádné neoprávněné osobě. Oprávněnými osobami jsou kromě zaměstnanců zhotovitele překladatelé a tlumočníci, kteří mají se zhotovitelem uzavřenou smlouvu s příslušným ustanovením o mlčenlivosti či prohlášení o mlčenlivosti.

5. Zhotovitel nenese odpovědnost za důsledky spojené s porušením autorského práva vinou objednatele.

II. Pojmy

Zdrojový jazyk – jazyk, ve kterém je napsán zdrojový text
Cílový jazyk – jazyk, ve kterém je napsán cílový text
Zdrojový text – text, který se má přeložit
Cílový text – text, který je přeložen
Zdrojové slovo – slovo textu, který se má přeložit
Cílové slovo – slovo přeloženého textu
Soudně ověřený překlad – překlad vyhotovený v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb., O znalcích a tlumočnících překladatelem jmenovaným příslušným krajským soudem. Překlad je v tomto případě svázán s originálem nebo ověřenou fotokopií originálu překládaného dokumentu, a má proto výhradně papírovou podobu. Objednatel musí předložit originál nebo ověřenou fotokopii překládané listiny. Fotokopie lze ověřit u notářů či na městských úřadech.
Apostila – doklad, který se připojuje k ověřovanému dokumentu a slouží jako potvrzení pravosti a platnosti dokumentu. Jedná se o tzv. legalizaci (ověření otisků úředních razítek a úředních podpisů) za účelem jejího použití v cizině. Pokud se jedná o ověření (apostilizaci) soudně ověřeného překladu, je ověřována registrace soudního překladatele.
Superlegalizace – vyšší ověření ověřeného – legalizovaného dokumentu ve státě, kde má být dokument použit. Není nutná pro smluvní státy Haagské úmluvy ani státy, se kterými má ČR bilaterální smlouvu. V tom případě je finálním ověřením apostila.
Korektura – úprava zdrojového či cílového textu po stylistické nebo gramatické stránce.
Základní jazyková korektura – kontrola kvality překladu – správnost a grafická úprava
Odborná korektura – kontrola použití a jednotnosti speciálních výrazů typických pro daný obor za použití terminologického slovníku či referenčních podkladů
Stylistická korektura – kontrola stylistiky
Předtisková korektura – kontrola typografických chyb (po zapracování do formátů HTML či v DTP studiu), např. špatné rozložení textu či obrázků, diakritická znaménka
Normostrana (1 NS) – 30 řádků po 60 úhozech, tedy 1800 úhozů včetně jedné mezery za každým slovem
Jedna strana formátu A4 – obsahuje různý počet NS, a to dle velikosti a typu písma
Standardní termín vyhotovení překladu – do 1500 zdrojových slov 3 pracovní dny od data potvrzení objednávky objednatelem. Rozsáhlejší projekty dle individuální dohody.
Expresní překlad – nad 1500 zdrojových slov / 1 den
Editace – zapracování cílového textu překladu do elektronické podoby (v případě dodání zdrojového překladu v tištěné podobě či ve formátu pdf)
Pracovní doba – pondělí až pátek 9 – 17 hodin

III. Překlady

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje při splnění uvedených podmínek provést objednanou práci a v dohodnutém termínu ji předat předem smluveným způsobem objednateli.

2. Zhotovitel účtuje objednateli dle stanoveného ceníku překladů a stanovuje běžný termín dodání překladu, a to v případě, je-li text čitelný, srozumitelný a ve standardním formátu bez složitých grafických úprav. Pokud se jedná o složitý grafický formát (př. pdf), zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli prodloužení termínu dodání překladu či příplatek za editaci (grafické úpravy).

Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje provedenou práci v dohodnutém termínu převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za odvedenou práci ve smluveném termínu.

2. Objednatel se stává vlastníkem překladu až po plném splacení celé ceny za provedenou práci. Do té doby je překlad majetkem zhotovitele.

3. Jedná-li se o autorský překlad ve smyslu autorského zákona, tedy o autorské dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu díla do jiného jazyka, platí pro smluvní strany taktéž ustanovení autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb.).

IV. Termín přijetí a odevzdání překladu

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí poptávky nebo objednávky bezprostředně po jejím obdržení v nejkratším možném termínu v rámci jeho pracovní doby. Je-li ovšem poptávka nebo objednávka doručena na konci pracovní doby nebo dokonce po skončení pracovní doby, může zhotovitel zaslat toto potvrzení nejpozději do následujícího pracovního dne.

2. Obdrží-li zhotovitel oprávněnou urgenci provedené práce, je povinen ji odeslat bezprostředně po obdržení této urgence.

Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli účel, pro který bude překlad použit.

2. Jedná se zejména o publikaci či prezentaci finálního překladu nebo jeho právní použití (např. k právním úkonům) nebo jiné užití vyžadující provedení příslušných korektur, a také užití ve smyslu autorského zákona. Dále je povinen sdělit zhotoviteli, zda požaduje grafickou úpravu finálního dokumentu a její specifikaci. V opačném případě nelze brát zřetel na případné reklamace související s grafickou úpravou takového dokumentu.

3. Pokud nebude zhotoviteli tento účel sdělen, má se za to, že je překlad určen k obecnému účelu a nikoliv k publikaci, a později nemůže být brán zřetel na případné reklamace z důvodů, které souvisejí s účelem užití překladu.

4. Pokud zdrojový text určený k překladu obsahuje odborné výrazy či terminologii, je objednatel povinen předat zhotoviteli seznam příslušných termínů v daném jazyce, poskytnout pomocné materiály s odsouhlasenou terminologií popř. umožnit konzultaci týkaje se této terminologie s pověřeným pracovníkem objednatele. V opačném případě nelze brát zřetel na pozdější reklamace týkající se výše zmíněné terminologie.

5. Objednatel je povinen provedenou práci převzít v termínu a způsobem uvedeným v objednávce nebo ve smlouvě.

6. Objednatel je povinen bezprostředně po obdržení provedené práce potvrdit její přijetí zhotoviteli.

7. Pokud objednatel nepotvrdí přijetí provedené práce ani neurguje její dodání do 24 hodin, zhotovitel považuje práci za řádně provedenou a obdrženou včas.

8. Urguje-li objednatel dodání zhotovitelem provedené práce a zhotovitel prokáže, že práce byla odevzdána ve smluveném termínu a dohodnutým způsobem, nejedná se o zpožděné dodání.

9. Pokud objednatel odmítne převzít řádně odvedenou práci bez závažného důvodu, tato se považuje za předanou. Zhotoviteli tak vzniká právo vystavit fakturu, kterou je objednatel povinen uhradit ve stanovém termínu splatnosti.

10. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na provedení úhrady za provedenou práci. Objednatel je také povinen informovat zhotovitele o tom, jestli bylo vydáno rozhodnutí o prohlášení konkursu na jeho majetek či zda vstoupil do likvidace.

V. Ceny za překlad

1. Ceny překladatelských služeb se řídí dle platného ceníku zveřejněného na webových stránkách společnosti a jsou definovány buď ve smlouvě o zajištění překladatelských služeb či v cenové kalkulaci, kterou objednatel obdrží a potvrdí v písemné objednávce. Oficiální webové stránky zhotovitele jsou www.agenturavcelicka.cz. Společnost je plátcem DPH. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a včetně DPH 21%.

2. Jednotkou účtovaného množství překladů a korektur je 1 zdrojové slovo. Počet zdrojových slov se zjišťuje v aplikaci Microsoft Office Word v záložce počet slov. Je-li zdrojový text ve formátu, který neumožňuje takto zjistit počet slov, nebo je-li v tištěné podobě, vychází se při výpočtu ceny za překlad z cílového počtu slov (přeloženého textu).

3. V případě, že se jedná o graficky složitější dokument (př. pdf), je nutno k ceně za překlad připočítat cenu za editaci finálního překladu do zvoleného formátu (viz. platný ceník).

4. U soudně ověřovaných překladů se cena stanovuje tak, že k ceně za překlad zdrojového či cílového slova připočteme částku za soudně ověřený překlad (viz. platný ceník). Je-li zdrojový text ve formátu, který neumožňuje zjistit počet slov, nebo je-li v tištěné podobě, vychází se při výpočtu ceny za soudně ověřený překlad z cílového počtu slov (přeloženého textu).

5. Minimální účtovaný počet zdrojových či cílových slov je 300, není-li ve smlouvě či objednávce dohodnuto jinak.

6. Zhotovitel má právo stanovit příplatek za provedení expresního překladu (více než 1500 zdrojových slov za jeden pracovní den).

7. Objednatel má právo žádat slevu při objednávání prací velkého rozsahu.

VI. Reklamace překladu

1. Překlad má vady, nebyl-li proveden v souladu s objednávkou nebo v odpovídající kvalitě. V ostatních případech se má za to, že překlad byl řádně proveden.

2. Objednatel je povinen uplatnit nároky z vad provedené práce u zhotovitele řádně a bez zbytečného odkladu (nejpozději do 24 měsíců ode dne převzetí překladu).

3. Jsou-li nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady uplatněny objednatelem opožděně, tak zanikají.

4. Reklamaci může objednatel uplatnit osobně, elektronickou či klasickou poštou. V reklamaci musí být uveden konkrétní důvod a popsán charakter vad a jejich rozsah, případně návrh na řešení této reklamace.

5. Reklamace je vyřízena bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující pracovní den po uplatnění reklamace.

6. Uzná-li zhotovitel reklamaci za oprávněnou, neprodleně a na vlastní náklady zajistí příslušné opravy či korektury.

7. Vznikne-li mezi zhotovitelem a objednatelem spor o oprávněnosti nároků objednatele na uplatnění odpovědnosti zhotovitele za vady, zavazují se obě strany řešit tento spor mimosoudní cestou, a to formou znaleckého posudku nezávislého překladatele, zvoleného dohodou obou stran. Jedná se zpravidla o nezávislého překladatele ze seznamu soudních překladatelů a tlumočníků, vedeného příslušným soudem, či rodilého mluvčího, na němž se obě strany shodnou. Obě strany musí být v tomto případě seznámeny s odhadem ceny za provedení znaleckého posudku před jeho uskutečněním. Nezávislý překladatel posuzuje kvalitu překladu ve srovnání se zdrojovým textem. Objednatel i zhotovitel jsou povinni předat nezávislému překladateli všechny informace vztahující se k reklamaci.

8. Za případnou škodu způsobenou vadami provedeného překladu odpovídá zhotovitel, a to do výše ceny překladu.

9. Pokud bude ve znaleckém posudku uvedeno, že reklamace nebyla oprávněná, reklamace bude zamítnuta.

10. Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost vydané faktury, kterou je reklamovaná služba fakturována.

VII. Tlumočení

1. Pracovním dnem tlumočníka se rozumí 8 hodin. Všechny přestávky se započítávají do pracovní doby.

2. Tlumočník vyslaný zhotovitelem je povinen být adekvátně upraven a oblečen dle charakteru tlumočení.

3. Tlumočník pracuje dle běžných zvyklostí ve své profesi a svou práci vykonává dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

4. Tlumočník je oprávněn odmítnout provádění prací v nepřijatelném prostředí, a to z fyzických, psychických či etických důvodů či v nedůstojných podmínkách.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit tlumočení na základě potvrzené objednávky od objednatele. Zhotovitel zajistí tlumočení prostřednictvím tlumočníka.

2. Zhotovitel i tlumočník budou považovat všechny informace a materiály spojené s tlumočením za přísně důvěrné.

3. Za čas tlumočníka strávený na cestě nebo jinak promeškaný v souvislosti s tlumočením má zhotovitel právo vyúčtovat stejnou sazbu jako při vlastním tlumočení.

4. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva vinou objednatele.

Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen zhotoviteli sdělit účel tlumočení či případné použití záznamu, bude-li pořízen. Nebude-li zhotoviteli tento účel sdělen, nelze brát zřetel na pozdější reklamaci z důvodů s tím souvisejících.

2. Objednatel je povinen dodat zhotoviteli podklady pro tlumočení (program, texty apod.) pro přípravu tlumočníka, a to nejpozději 5 dnů před plánovaným tlumočením. Pokud tak neučiní, nemůže být později brán zřetel na reklamaci terminologie, kterou použije tlumočník.

3. Objednatel je povinen zabezpečit podmínky odpovídající druhu tlumočení včetně technického zajištění (mikrofony, kabinky, sluchátka apod.), bezvadnou slyšitelnost a dostatek prostoru k práci, pokud není technické zajištění objednáno spolu s tlumočením u zhotovitele. Dále je povinen předat včas tlumočníkovi všechny psané texty, které čtou přednášející.

4. Objednatel je povinen v průběhu tlumočení zajistit tlumočníkovi přestávku na stravování a odpočinek v délce minimálně půl hodiny po čtyřech hodinách tlumočení.

5. Objednatel je povinen zajistit tlumočníkovi stravování dle běžných zvyklostí a platných předpisů o náhradách za stravování.

6. Pokud objednatel nezajistí dopravu tlumočníka ze sjednaného místa do místa tlumočení, je povinen na tuto skutečnost zhotovitele s dostatečným předstihem upozornit. Následně je povinen uhradit zhotoviteli cestovní náklady tlumočníka včetně kapesného v plné výši dle platných předpisů o cestovních náhradách.

7. Ubytování tlumočníka je objednatel povinen zajistit v jednolůžkovém pokoji s příslušenstvím. Pokud by nebylo možno zajistit takové ubytování, objednatel je povinen včas informovat zhotovitele a vyžádat si souhlas tlumočníka s náhradním ubytováním.

8. Objednatel není oprávněn požadovat po tlumočníkovi jiné práce nad rámec tlumočení, např. písemný zápis z jednání či průvodcovské a organizační služby.

9. Objednatel je povinen ihned po realizaci tlumočení potvrdit zhotoviteli, zda proběhlo řádně a včas. Pokud tak neučiní, má zhotovitel za to, že tlumočení proběhlo řádně a včas.

10. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na provedení úhrady za provedenou práci. Objednatel je také povinen informovat o tom, bylo-li vydáno rozhodnutí o prohlášení konkursu na jeho majetek, nebo zda vstoupil do likvidace.

11. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli finální cenu za tlumočení.

12. Pokud objednatel zruší bez závažného důvodu objednané tlumočení, je povinen uhradit storno poplatky ve výši dle bodu XI.4 těchto všeobecných obchodních podmínek.

VIII. Ceny za tlumočení

1. Ceny tlumočnických služeb se řídí dle platného ceníku zveřejněného na webových stránkách společnosti a jsou definovány buď ve smlouvě o zajištění překladatelských služeb či v cenové kalkulaci, kterou objednatel obdrží a potvrdí v písemné objednávce. Oficiální webové stránky zhotovitele jsou www.agenturavcelicka.cz. Společnost je plátcem DPH. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a včetně DPH 21%.

2. Pracovním dnem tlumočníka se rozumí 8 hodin. Všechny přestávky se započítávají do pracovní doby. Minimální účtované množství hodin jsou 4 hodiny, není-li ve smlouvě či objednávce dohodnuto jinak.

3. Objednatel má právo žádat slevu při objednávání tlumočení velkého rozsahu.

IX. Reklamace tlumočení

1. Tlumočení má vady, nebylo-li provedeno v souladu s objednávkou či v odpovídající kvalitě. V ostatních případech se má za to, že tlumočení bylo řádně provedeno.

2. Objednatel je povinen uplatnit nároky z vad provedené práce u zhotovitele řádně a bez zbytečného odkladu (nejpozději do 24 měsíců ode dne tlumočení).

3. Jsou-li nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady uplatněny objednatelem opožděně, tak zanikají.

4. Reklamaci může objednatel uplatnit osobně, elektronickou či klasickou poštou. V reklamaci musí být uveden konkrétní důvod a popsán charakter vad a jejich rozsah, případně návrh na řešení této reklamace.

5. Reklamace je vyřízena bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující pracovní den po uplatnění reklamace.

6. Uzná-li zhotovitel reklamaci za oprávněnou, neprodleně a na vlastní náklady zajistí příslušné opravy.

7. Vznikne-li mezi zhotovitelem a objednatelem spor o oprávněnosti nároků objednatele na uplatnění odpovědnosti zhotovitele za vady, zavazují se obě strany řešit tento spor mimosoudní cestou, a to formou znaleckého posudku nezávislého tlumočníka, zvoleného dohodou obou stran. Jedná se zpravidla o nezávislého tlumočníka ze seznamu soudních překladatelů a tlumočníků, vedeného příslušným soudem, či rodilého mluvčího, na němž se obě strany shodnou. Obě strany musí být v tomto případě seznámeny s odhadem ceny za provedení znaleckého posudku před jeho uskutečněním. Nezávislý tlumočník posuzuje kvalitu tlumočení. Objednatel i zhotovitel jsou povinni předat nezávislému tlumočníkovi všechny informace vztahující se k reklamaci.

8. Za případnou škodu způsobenou vadami provedeného tlumočení odpovídá zhotovitel, a to do výše ceny tlumočení.

9. Pokud bude ve znaleckém posudku uvedeno, že reklamace nebyla oprávněná, reklamace bude zamítnuta.

10. Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost vydané faktury, kterou je reklamovaná služba fakturována.

X. Platební podmínky

1. Podkladem pro úhradu ceny za provedenou práci je daňový doklad vystavený zhotovitelem se splatností ke dni, který je uveden na dokladu. Obvyklou dobou splatnosti je 10 kalendářních dní, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

2. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli daňový doklad v okamžiku předání hotové práce či služby.

3. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli zálohovou fakturu i před zahájením práce nebo v průběhu prováděných prací. Zálohová faktura je splatná v termínu splatnosti uvedeném na faktuře.

4. Při prodlení s úhradou zaplatí objednatel zhotoviteli 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

XI. Odstoupení od smlouvy a náhrada škody

1. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy, vyskytnou-li se po uzavření smluvního vztahu na její straně takové neodstranitelné překážky, které brání splnění závazku.

2. Odstoupení od smlouvy je smluvní strana povinna sdělit druhé v písemné formě.

3. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy na překlad (či korekturu), je povinen uhradit prokazatelně vzniklé náklady na již zhotovenou část překladu, případně i celý překlad, pokud je již práce hotova.

4. Pokud objednatel odstoupí od objednávky na tlumočení 10 až 5 dní před zahájením akce, činí storno poplatek 20 % z dohodnuté ceny, 4 až 2 dny před začátkem akce 50 % a 1 den před zahájením nebo v den zahájení akce 100 % z dohodnuté ceny.

5. Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu vzniklou z nerealizování uzavřené smlouvy, jestliže k tomu dojde z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým nemohl zabránit.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel se zavazuje, že nebude bez souhlasu zhotovitele přímo kontaktovat překladatele či tlumočníka.

2. Dojde-li se souhlasem zhotovitele ke kontaktu objednatele a překladatele či tlumočníka, zavazuje se objednatel neprojednávat záležitosti týkající se obchodních podmínek prováděné práce.

3. Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele o případném novém ujednání s překladatelem či tlumočníkem.

4. V případě porušení povinností uvedených v bodě XII.1 je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši CZK 40 000 za každé jednotlivé porušení i v případě, že nebude zakázka řádně dokončena.

5. Pokud tyto Všeobecné podmínky nebo smlouva o zajištění překladatelských prací nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník České republiky).

6. Znění těchto Všeobecných podmínek je pro obě smluvní strany závazné.

7. Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1.11.2016.

Pravidla VČELIČKA klubu

VČELIČKA klub (dále jen „klub“) je věrnostní program společnosti VČELIČKA s.r.o. (dále jen „provozovatel“), se sídlem Mělnická 96, Vysoká Libeň, 277 38 Mělnické Vtelno, IČ 27605493, založený pro komunikaci se svými zákazníky, kteří u společnosti objednávají překladatelské a tlumočnické služby.

Členem klubu se stává každá fyzická osoba (dále jen „člen“), která souhlasí s pravidly VČELIČKA klubu. Z členství v klubu jsou vyloučeni provozovatel a osoby jemu blízké.

Registrací projevuje člen klubu svůj souhlas s pravidly klubu.

Fungování klubu není nijak časově omezeno.

Členství v klubu je bezplatné a je možné jej kdykoli ukončit.

Registrace do klubu probíhá tak, že každá fyzická vyplní registrační formulář, který na základě své žádosti obdrží od provozovatele e-mailem. Po vyplnění a podepsání registračního formuláře a odsouhlasení pravidel klubu bude formulář zaslán e-mailem či poštou na adresu provozovatele. Jakmile provozovatel obdrží registrační formulář a potvrdí správnost všech údajů, považuje se registrace za úspěšně dokončenou a fyzická osoba se stává členem klubu. Na e-mailovou adresu nového člena, kterou zadal při registraci, je zasláno přihlašovací jméno a heslo a odkaz na webové rozhraní pro přihlášení do klubu. Informace o bodovém stavu účtu, objednávka odměn či změna údajů v registračním formuláři mohou být provedeny pouze po předložení či zadání přihlašovacího jména a platného hesla člena.

K zániku členství dojde v případě, že:

  • člen v registračním formuláři záměrně uvedl nesprávné informace
  • člen v rozporu s dobrými mravy a těmito pravidly vyvíjí aktivity poškozující zájmy klubu, provozovatele nebo partnerů klubu.

O zániku členství v klubu rozhoduje s konečnou platností provozovatel, za kterého z titulu jednatelky společnosti jedná Jitka Trnková.
Členství v klubu dále zaniká na základě písemného oznámení člena či v případě jeho úmrtí.
Členství v klubu a všechna práva s tím spojená jsou převeditelná pouze v případě právnické osoby v rámci dané registrované společnosti, v případě fyzické osoby zanikají nejpozději úmrtím člena klubu.

Body získává člen na základě objednávky překladatelských a tlumočnických služeb, které objedná a zaplatí v termínu splatnosti. Za každých vyfakturovaných a zaplacených CZK 1,- bez DPH se členovi na jeho bodový účet připíše 1 bod. Připsání bodů probíhá vždy ihned po připsání platby na bankovní účet provozovatele.

Aktuální stav bodů si člen může zkontrolovat prostřednictvím telefonického či e-mailového dotazu u provozovatele klubu, nebo na webových stránkách www.agenturavcelicka.cz v sekci VČELIČKA klub po přihlášení do svého členského účtu. Podmínkou sdělení aktuálního stavu bodů je sdělení či zadání přihlašovacího jména a hesla člena pro přihlášení do klubu, které člen obdržel při registraci. Bez těchto údajů nebude aktuální stav bodů sdělen.

Výběr odměny probíhá na webových stránkách www.agenturavcelicka.cz v sekci VČELIČKA klub po přihlášení do členského účtu. Každé odměně z nabídky je přiřazena bodová hodnota. Po nasbírání potřebného počtu bodů na svém účtu může člen provést objednávku odměn nabízených v sekci VČELIČKA klub. Platba za odměnu bude provedena body strženými z bodového účtu člena klubu. Odměny se mohou libovolně kombinovat, vždy do aktuální výše bodového konta člena.

Objednávka odměny se provádí na webových stránkách www.agenturavcelicka.cz v sekci VČELIČKA klub po přihlášení do členského účtu. Po přihlášení člen provede výběr odměny a odešle objednávku odměny kliknutím na tlačítko „Objednat odměnu“. Všechny údaje jsou povinné. Bez těchto údajů nebude objednávka odměny dokončena. Provozovatel klubu zkontroluje správnost údajů v objednávce a objednávku potvrdí na e-mailovou adresu člena klubu nejpozději do 48 hodin od jejího obdržení.

Odměny jsou členům klubu expedovány nejpozději do 8 týdnů od provedení objednávky, a to doporučeným dopisem na adresu uvedenou v registračním formuláři nebo na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři. Za prodloužení dodací lhůty způsobené nesprávně uvedenou adresou klub nenese žádnou odpovědnost.

Ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, člen svým členstvím v klubu souhlasí, aby jím zaslané osobní údaje byly až do odvolání zpracovávány v informačním systému provozovatele, a to za účelem provozování klubu a pro marketingové účely. Zpracováním dat může provozovatel pověřit třetí osobu. Člen má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle výše citovaného zákona.
Každý člen zodpovídá za správnost a aktuálnost svých osobních údajů, které si může zasláním písemného požadavku provozovateli kdykoli změnit.

Provozovatel klubu si vyhrazuje právo měnit podmínky a pravidla klubu a odměny nabízené na webových stránkách provozovatele v sekci VČELIČKA klub. V případě, že dojde k vyčerpání zásob odměn klubu, provozovatel si vyhrazuje právo danou odměnu nahradit jinou odměnou stejné nebo vyšší bodové hodnoty. Pokud s touto odměnou nebude člen klubu souhlasit, má právo na vrácení bodů na jeho členský účet.

Odměny nejsou soudně vymahatelné a nemohou být proplaceny v penězích.

Provozovatel klubu není odpovědný za ztrátu, poškození nebo nedoručení odměn chybou poskytovatele poštovních nebo přepravních služeb.

Provozovatel klubu si vyhrazuje právo věrnostní program kdykoliv zastavit nebo zrušit, a to bez udání důvodu, s podmínkou včasného uveřejnění změny na webových stránkách www.agenturavcelicka.cz.

Tato pravidla vstupují v platnost dne 1.11.2016.